top of page

Orkos Estonia rohepööre

Orkos Estonia ärimudel baseerub 100% ringmajandusel ja aastaks 2022 on meie tootmise CO 2 emissioon 0%.

Ettevõttest

Orkos Estonia on Euroopa rohepöördest lähtuvalt astunud ambitsioonikaid samme kliimaneutraalsuse poole liikumiseks. Meie kvaliteedijuhtimise süsteem kätkeb endas regulaarset olelusringi CO 2 emissiooni hindamise läbiviimist (CFP). Orkos Estonia ei pelga püstitada kõrgeid eesmärke ning usume, et tulemuste jagamine meie klientide ja koostööpartnerite seas, aitab kaasa laiemale paradigma muutusele, mis nõuab kõigilt oma tegevuste keskkonnamõju kriitilist hindamist ning pühendumist parema homse loomisel.

 

2019. aasta tegevusandmete põhjal teostasime oma tootesortimendile kogu tarneahela ulatuses CO 2 emissiooni mõõtmise ning aastaks 2022 oleme saavutanud täielikult kliimaneutraalsuse. Ambitsioonika eesmärgi saavutamisele on pühendunud kogu Orkos Estonia meeskond. Soovime oma toodetega pakkuda klientidele ja lõpptarbijatele võimalust teha keskkonnateadlikke tarbimisvalikuid.


Orkos Estonia ärimudel baseerub 100% ringmajandusel. Meie tegevuse eesmärk on leevendada jäätmeplastist tingitud keskkonnaprobleeme ning seista materjali kui ressursi kestlikkuse printsipiide eest kogu väärtusahela ulatuses. Täna on ettevõtte fookuses kilejäätmete ringlusse võtmine, kuid meie ambitsioon on tulevikus oma teadmisi ja oskusi rakendada ka teiste plastiliikide ringmajanduse edendamisel.


Orkos Estonia tegevuse tulemusena saab uue elu üle 8 000 tonni kilejäätmeid aastas, seda on rohkem kui samal ajaperioodil Eestis tekkiv kilejäätmete kogumaht.

Orkos Estonia OÜ laiapõhjalise jätkusuutlikkuse strateegia

Orkos Estonia OÜ välja töötanud ning juurutatud keskkonnaalase, sotsiaalse ja juhtimisalase jätkusuutlikkuse printsiipidest lähtuva strateegia, millest lühidalt saab lugeda alljärgnevalt.

Keskkonnaalase jätkusuutlikkuse printsiibid

Globaalseid keskkonnaprobleeme silmas pidades on vältimatu, et senine tarbimisühiskond liiguks mugavusel baseeruvalt liigtarbimiselt vajaduspõhiseks ja tootmine ressursitõhusaks. Ringmajandus võimaldab ennetada võimalikke uusi keskkonnaprobleeme ja maandada riske, mis kaasneksid lineaarse majandusmudeli jätkumise korral. Ohud nagu taastumatute loodusvarade ammendumine, puhta joogivee puudus ning ühtlasi korvamatu kahju elusloodusele - on olevikus elamine tuleviku arvelt, mistõttu on paradigma muutus vältimatu.

Orkos Estonia tegevus baseerub 100% ringmajandusel ning ühtlasi rakendame jäätmevaba tootmise mudelit. Ettevõtel on ISO 9001 standard, mis on kvaliteedijuhtimise aluseks.

Liigume CO 2 neutraalse tootmise suunas ning oleme rakendanud regulaarse CFP indeksi mõõtmise ja emissiooni mõjuanalüüsi hindamise auditi süsteemi, mille tulemusi ka avalikustame.

Oma koostööpartneritelt ootame sama väärtussüsteemi ning võimalusel eelistame bio- või LNG-kütuseid kasutavaid transpordi- ja logistikalahendusi.

Sotsiaalse jätkusuutlikkuse printsiibid

Orkos Estonia OÜ on aidanud tõsta ringmajanduse teadlikkust ühiskonnas laiemalt. Oleme võimaldanud keskkonna valdkonnale pühendunud huvigruppidel ja avalikul meedial tutvuda meie tootmiskorraldusega, et jäätmete liigiti kogumise olulisuse sõnum jõuaks erinevate ühiskonnagruppideni.

 

Usume, et parema homse loomine on kollektiive vastutus.

Juhtimisalase jätkusuutlikkuse printsiibid

Orkos Estonia OÜ juhtimiskultuuri iseloomustab läbipaistvus, avatus ning horisontaalne ettevõtte juhtimisstruktuur. Usume, et eeskuju loob ettevõtte kultuuri rohkem kui mistahes väärtuste dokument. Õnnestunud juhtimiskultuuri tõestab firma väga madal kaadrivoolavus, sealjuures võttes arvesse asjaolu, et tegemist ei ole traditsioonilise töötleva tööstusega, kus tootmissisendid tulenevad esmasest toorainest. Ettevõtte toormaterjal on 100% sekundaarset päritolu, mis tähendab kõrgemaid nõudmisi töökeskkonna ventilatsioonisüsteemidele, hügieenitingimustele ning kvaliteedi juhtimisele tervikuna.

Parim võimalik

tehnoloogia

KODA_liige_ENG_logo_horiz.png
Plastik_logo_ENG.png
iso9001_heledal-taustal.png
bottom of page